Wrocław

Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela w miejscu pierwszej budowli z X wieku, która została zniszczona w latach 1037-38. W XI wieku powstała kolejna świątynia ufundowana przez Kazimierza Odnowiciela, która została rozbudowana w XII wieku. Jednak w 1244 roku rozpoczęto prace przy kolejnej budowli, którą ukończono w 1272 roku. W kolejnych wiekach była wielokrotnie rozbudowywana i upiększana, aż do 1945 roku, kiedy została prawie doszczętnie zniszczona. Obecnie katedra jest odbudowana, a prace trwały aż do lat dziewięćdziesiątych. Wewnątrz cenne wyposażenie.


 Kościół Imienia Jezus wzniesiony w stylu barokowym w XVIII wieku w miejscu dawnego zamku cesarskiego. Przebudowany w XIX wieku i zniszczony w 1945 roku. Wewnątrz bogate barokowe wyposażenie.


Zespół klasztorny Reformatów z kościołem p.w. św. Antoniego zbudowany w latach 1685-92 w stylu barokowym. Wewnątrz zachowało się cenne wyposażenie. Obok budynek klasztoru z lat 1680-94, przebudowywany w 1806 i w 1864 roku.


Zespół klasztorny Bernardynów wzniesiony w latach 1463-1502. W 1522 roku kościół klasztorny stał się ewangelicką farą miejską. Został zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1956-74 z przeznaczeniem na Muzeum Architektury. Również budynek klasztorny z XV/XVI wieku pełni obecnie funkcje ekspozycyjne.


Zespół klasztorny Bonifratów z barokowym kościołem p.w. Świętej Trójcy z lat 1714-1722. Wewnątrz bogate wyposażenie. Budynek klasztorny służy dzisiaj jako szpital. Wznoszony w latach 1717-1736 i przebudowany w 1864 roku.


Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała z XIV wieku powstał jako świątynia klasztoru Joannitów. Był rozbudowywany w XV i XVI wieku. W 1700 roku przebudowany w stylu barokowym i po raz kolejny powiększony w 1875 roku. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1955-62.


Kościół parafialny p.w. św. Doroty, dawniej klasztorny franciszkanów powstał w latach 1351-81. W latach 1720-30 przebudowano wnętrze w stylu barokowym. W 1945 roku nieznacznie tylko uszkodzony. Wewnątrz cenne wyposażenie.


Kościół p.w. św. Elżbiety z XIV wieku w miejscu wcześniejszego. Budowę ukończono w 1482 roku, a od 1525 roku pozostawał w rękach ewangelików. Wielokrotnie przebudowywany został w latach 1890-93 poddany regotyzacji. Przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń, spłonął w 1976 roku razem z cennym wyposażenie, Obecnie odbudowany.


Późnoromański kościół pomocniczy p.w. św. Idziego z XIII wieku. Odbudowywany po pożarach w 1633 i 1759 roku.


Zespół klasztorny Dominikanek z kościołem p.w. św. Katarzyny z lat 1302-1314, przebudowywany w latach 1459 i 1463, także w XVII, XVIII, XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1975-80. Obok budynek klasztorny z XIV wieku, powiększany w XV i XVI wieku był jednym z największych wrocławskich klasztorów.

Zespół klasztorny Urszulanek z kościołem p.w. śś. Klary i Jadwigi wzniesiony w latach 1257-1260. Był przebudowywany w stylu barokowym w latach 1696-99. Zniszczony w 1945 roku został odbudowany w latach 1957-58. Wewnątrz nagrobki Piastów Śląskich. Zabudowania klasztorne z lat 1696-99 w miejscu wcześniejszego. Rozbudowywane w XIX wieku i odbudowane po zniszczeniach podczas walk w 1945 roku.


Kolegiata p.w. Świętego Krzyża z XIV wieku, został zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej i odbudowany z wnętrzami w stylu barokowym w latach 1672 i 1723. W latach 1843-1866 zmieniono je na neogotyckie, które uległo zniszczeniu razem ze świątynią w 1945 roku. Jest to dwupoziomowa świątynia ze skromnym wyposażeniem wnętrza.


Kościół pomocniczy p.w. św. Łazarza z XIV wieku powstał jako kaplica szpitalna. Uszkodzony w 1945 roku został odbudowany w latach 1946-49.


Kościół parafialny p.w. św. Macieja, dawniej klasztorny Jezuitów. Zbudowany w latach 1689-1698 z polichromią z lat 1704-1706. Wnętrza były przebudowywane jeszcze w latach 1722-1734. Zniszczony w 1945 roku i zrekonstruowany. Jeden z najpiękniejszych budynków barokowych na Śląsku.


Zespół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z kościołem pomocniczym p.w. św. Macieja z XIV wieku, którego budowę zakończono dopiero w 1569 roku. Częściowo zniszczony w 1945 roku, a także w 1958 roku, odbudowany w latach 1961-66. Zabudowania klasztorne powstały w latach 1675-1715 w miejscu wcześniejszych. Po sekularyzacji służyły jako gimnazjum, a po II wojnie umieszczono w nich przeniesiony ze Lwowa Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Jest jednym z najwybitniejszych dzieł architektury barokowej we Wrocławiu, częściowo zachował się dawny wystrój wnętrz.


Kościół pomocniczy p.w. św. Marcina wzmiankowany już w 1149 roku jako kościół zamkowy. Obecna świątynia wybudowana w XIII wieku i przebudowywana w XIV wieku. W latach 1921-39 służył jako kościół miejscowej polonii. Zniszczony w 1945 roku i odbudowywany w latach 1947-49 i 1957-60.


Kościół parafialny p.w. św. Maurycego wzniesiony w 1268 roku. W 1723 roku dobudowano wieżę, a w latach 1897-99 gruntownie przebudowano. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1946-1967. Zachował się barokowy wystrój wnętrza.


Zespół klasztorny Kanoników Regularnych z kościołem parafialnym p.w. NMP na Piasku powstał w 1148 roku, a w 1334 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Wielokrotnie rozbudowywany, między innymi w latach 1466-69, 1666-67. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1961-63. Barokowy wystrój wnętrza uległ zniszczeniu podczas oblężenia. Obok budynek klasztorny powstał w 1709 roku w miejscu wcześniejszych budynków z XIII i XIV wieku. rozbudowywany w latach 1720-1802. W 1945 roku mieściło się w nim dowództwo Festung Breslau, kiedy uległ zniszczeniu razem z cennym księgozbiorem. Obecnie pełni funkcje biblioteki uniwersyteckiej.


Kościół pomocniczy p.w. śś. Piotra i Pawła wzmiankowany w 1175 roku, rozebrany w 1257 roku i wzniesiony od nowa w 1268 roku. Budowę ukończono dopiero w 1450 roku. Świątynia służyła jako kaplica księży obsługujących kolegiatę św. Krzyża. W 1791 roku przebudowano sklepienia, które odtworzono podczas odbudowy po zniszczeniach w 1945 roku. Obok kościoła katolicki sierociniec z lat 1702-1715.


Zespół klasztorny Premonstrantów ufundowany przez Henryka Pobożnego w 1234 roku, gdzie w krypcie kościoła p.w. św. Wincentego został pochowany. W 1256 roku rozpoczęto przebudowę kościoła, a w XV wieku został przebudowany. Kolejne przebudowa miała miejsce w latach 1723-1727 kiedy uzyskał barokowy wystrój, zniszczony w 1945 roku. Obok budynek klasztorny z lat 1682-95 w miejscu wcześniejszego. W latach 1908-10 dobudowano od północy budynek neobarokowy.


Zespół klasztorny Dominikanów z kościołem parafialnym p.w. św. Wojciecha z lat 1250-70 w miejscu wcześniejszego. Powiększony w latach 1300-1330 i 1488-1500. W latach 1711-18 powstała barokowa kaplica bł. Czesława. Zniszczony w 1945 roku i odbudowywany w latach 1946-55. Obok dostawiono w 1466 roku kościół pomocniczy p.w. św. Wojciecha, przebudowywany w latach 1488-1515 i w 1717 roku. Odbudowany po zniszczeniach w latach 1961-62. Budynek klasztorny z XIII wieku, wielokrotnie rozbudowywany spłonął i z ostał zastąpiony barokowym w 1724 roku. Rozebrany w XIX wieku, pozostał po nim dawny refektarz.


Katedra polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego z XIII wieku, rozbudowywana w latach 1430-40 ,1456 i 1507 roku podczas adaptacji na kościół ewangelicki. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany z nowym wystrojem wnętrza.


Kościół ewangelicko-augsburski im. Opatrzności Bożej z lat 1746-50. Zniszczony w 1945 roku razem z wyposażeniem. Odbudowany w 1947 roku.


Kościół parafialny ewangelicko-augsburski pw. św. Krzysztofa z XV wieku. Powiększany w XVI, XVII i XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1956-70.


Katedra Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, dawny kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny. Powstał w 1226 roku i był stopniowo powiększany w wiekach późniejszych. W 1362 został przekryty sklepieniami, w 1481 roku ukończono wieże, połączone galerią w 1533 roku. W 1546 roku wmurowano od południa romański portal pochodzący z rozebranego kościoła na Ołbinie. Prace przy kościele były prowadzone aż do XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku, jednak nie podczas walk, ale już po kapitulacji i odbudowany dopiero w latach siedemdziesiątych. Nie zrekonstruowano do tej pory barokowych hełmów na wieżach.


Fortyfikacje miejskie zaczęły powstawać w XIII wieku i część z nich zachowała się do dzisiaj, zrekonstruowana w 1958 roku. W XIV wieku rozpoczęto budowę zewnętrznego pasa umocnień, z tego okresu zachowały się relikty bram wyeksponowane dzisiaj w przejściach podziemnych. Od 1591 roku powstają fortyfikacje bastionowe, przebudowywane w XVII wieku, a w 1768 pas umocnień wokół miasta miał szerokość kilometra (!). W XIX wieku uległy likwidacji, jednak zachowały się dwa bastiony (zmienione w XIX wieku), a także fosa miejska. Ostatnie umocnienia budowano już w XX wieku, wtedy powstały potężne schrony projektu Richarda Konwiarza.


Arsenał miejski pełni obecnie Oddział Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia. Budowę rozpoczęto w 1459 roku w miejscu wcześniejszego zamku książęcego. Rozbudowywany o kolejne skrzydła w latach 1570 i 1578.


Ratusz wzmiankowany w 1299 roku. Rozbudowany w latach 1328-1333, 1343-1357, 1470-1510, 1558-1559 i 1615-1616. W latach 1884-1891 został poddany regotyzacji. Jest to chyba najokazalszy ratusz w kraju, zachował dawny gotycki wygląd, z renesansowymi i barokowymi naleciałościami. Przed budynkiem pręgierz zrekonstruowany w 1985 roku. W bloku śródrynkowym w latach 1860-63 zbudowano Nowy Ratusz, który pełni tą funkcję do dzisiaj.


Uniwersytet Wrocławski dawniej pełnił funkcję klasztoru Jezuitów, którzy otworzyli w tym miejscu pierwszą szkołę. Jest to dawna lokalizacja zamku cesarskiego, został rozebrany i w roku 1728 ruszyła budowa potężnego gmachu. W 1811 roku uczelnia została połączona z uniwersytetem frankfurckim i został stworzony Uniwersytet Śląski im. Fryderyka Wilhelma. Budynek znacznie zniszczony w 1945 roku został odbudowany i rozpoczęła się działalność polskiego uniwersytetu. Wewnątrz cenne i bogate wyposażenie z Aulą Leopoldina na czele.


W mieście zachowało się wiele cennych kamienic. Powstawały już w średniowieczu i były przebudowywane w latach późniejszych. Prawdziwy rozmach w rozbudowie przyniósł XIX wiek. Zagładę przyniósł 1945 rok, kiedy miasto ogłoszone twierdzą zostało doszczętnie zniszczone. W latach następnych wiele najcenniejszych obiektów odbudowano. Prezentują się okazale wokół wrocławskiego rynku, Placu Solnego i w uliczkach starego miasta. Reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne, od elementów gotyckich, poprzez renesansowe, barokowe po modernistyczne. W śródmieściu istnieje także wielki zespół budynków XIX-wiecznych, często zaniedbanych. Jest to jeden z cenniejszych zespołów miejskich w kraju. Jednak nie można nie zauważyć wiele błędnych decyzji podjętych podczas powojennej odbudowy, przez co wiele ulic zyskało tandetną zabudowę typowych bloków. Nie istnieje XIX-wieczne południowe śródmieście, zastąpione chaotycznym blokowiskiem. Ślady przeszłości, także tej wojennej widać na każdym kroku.


Konwikt św. Józefa powstał w latach 1734-55 zbudowany przez Jezuitów. Obecnie jest częścią Uniwersytetu Wrocławskiego.


Pałac biskupi wzniesiony już w XIII wieku, rozbudowywany przez następne stulecia, został zniszczony przez pożar w 1759 roku i odbudowany według projektu Carla Gottharda Langhansa w latach 1766-69. Zniszczony w 1945 roku został odbudowany w latach 1954-69.


Kuria książąt opolskich powstała w wyniku adaptacji dwóch budynków gotyckich w XIV wieku. W 1560 roku budynek został przebudowany na mennicę, a od 1638 na szkołę jezuicką.


Kuria książąt legnicko-brzeskich zbudowana w miejscu dawnej zbrojowni w XV wieku. Rozbudowana w 1500 roku i w 1670 roku w stylu barokowym. W 1809 roku budynek został adaptowany na komendę policji i rozbudowany.


Pałac Hatzfeldów z lat 1715-19. Przebudowany w latach 1765-73, powiekszony w 1886 roku. Była to jedna z najokazalszych rezydencji dawnego Wrocławia, Zniszczony w 1945 roku, a jego resztki zostały zaadaptowane we współczesnym budynku wystawienniczym.


Pałac książąt Hohenlohe z 1800 roku w miejscu wcześniejszego, barokowego. Obecnie budynek mieszkalny.

Pałac Hornesów zbudowany w XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. Obecnie mieści pomieszczenia uniwersytetu.

Pałac Leipzigerów z lat 1872-74 częściowo zachował dawny wystrój wnetrz. Obecnie siedziba firmy.

Pałac letni biskupów wrocławskich wzniesiony w latach 1732-37, przebudowany w 1800 roku w stylu neobarokowym. Uszkodzony w 1945 roku i odbudowany na siedzibę Domu Aktora.

Pałac Oppersdorfów z XVIII wieku, przebudowany w 1895 roku, częściowo zniszczony w 1945 roku. Obecnie budynek biurowy.


Pałac Rybischów powstał w latach 1526-31, przebudowywany w XVII i XVIII wieku. Został zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1956-58 jako budynek mieszkalny.

Pałac Selderów z XVIII wieku, przebudowywany w XIX wieku. Zrekonstruowany w latach 1960-62, mieści obecnie Dom Lekarza.

Pałac Schaffgotschów z 1890 roku, odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 1960-62 z przeznaczeniem na klub studencki „Pałacyk”

Pałac Spatgenów wzniesiony w 1719 roku dla biskupiego kanclerza Heinricha Spatgena. W latach 1751-53 rozbudowany przez Fryderyka Wilhelma II na królewską siedzibę. Rozbudowywany w XIX wieku i zniszczony w 1945 roku. Jest tylko częściowo zrekonstruowany w stylu barokowym i mieści Muzeum Miasta Wrocławia.


Pałac Wallenberg-Pachalych zbudowany w latach 1785-87 według projektu C.G. Langhansa, rozbudowywany w XIX wieku. Obecnie mieści Bibliotekę Uniwersytecką.


Budynek Kamery Cesarskiej powstał w 1701 roku w wyniku połączenia barokowych kamienic i został rozbudowany w 1730 roku. Obecnie mieści jeden z wydziałów uniwersytetu.


Opera wzniesiona według projektu Carla Ferdinanda Langhansa w latach 1839-41 i przebudowywana w 1865 i 1871 roku. Zachowało się cenne wnętrze.


Stara Giełda z 1642 roku została przebudowana w latach 1818-25 według projektu Carla Ferdinanda Langhansa i ponownie w latach 1899-1906 według projektu Richarda Pludemanna.


Gmach Nowej Giełdy z lat 1864-67, przebudowywany w 1928 i 1953 roku na halę sportową.


Stare Jatki wzniesione w XIII wieku, wielokrotnie przebudowywane i ostatecznie zniszczone w 1945 roku. Odbudowane w latach 1950-74, obecnie zdominowane przez artystów, którzy starają się odtworzyć dawny klimat uliczki.

Hala Targowa wzniesiona według projektu Richarda Pludemanna w latach 1906-1908. Zastosowano po raz pierwszy w takiej skali konstrukcję żelbetową, jednak na zewnatrz zastosowano konserwatywny, neogotycki wystrój.


Budynek dworca kolejowego Wrocław Główny powstał w latach 1841-42 w stylu klasycystycznym, w latach 1855-57 w związku ze wzrostem pasażerów rozpoczęto budowę nowego gmachu według projektu Wilhelma Grapowa. Uszkodzony w 1945 roku i odbudowany w 1949 roku. Monumentalna budowla w stylu neogotyckim z piękną halą peronową i hallem kasowym z lat 1899-1904.


Budynek dworca kolejowego Wrocław Świebodzki z lat 1870-73, od 1990 roku przestał pełnić swoją pierwotną funkcję i po wielu zmianach jest siedzibą teatru.

Dom Kapituły zbudowany w latach 1519-1527, w XIX wieku utracił wieżę i w niezmienionym kształcie zachował się do dzisiaj. Obecnie mieści Bibliotekę, Archiwum i Muzeum Diecezjalne.


Dawne więzienie miejskie z XIV wieku, przebudowywane i rozbudowywane w następnych stuleciach. W latach 1971-75 przeprowadzono rekonstrukcję przywracającą gotycko-barokowy wystrój architektoniczny. Obecnie siedziba PAN.


Zespół budynków sądowo-więziennych z lat 1845-1852, powiększany w latach 1881-87 i w 1930 roku. Jest to imponujący kompleks budynków w stylu neogotyckim, przypominający średniowieczny zamek. Zastosowano tutaj prekursorskie na skalę europy rozwiązanie budynku więzienia, na planie krzyża greckiego. Dzisiaj budynki pełnią swoją dawną funkcję.


Muzeum Narodowe mieści się w gmachu Starej Rejencji z lat 1882-1886. W imponującym budynku, zbudowanym w stylu neorenesansowym mieszczą się cenne zbiory sztuki.


Gmach Śląskiego Sejmu Krajowego zbudowany w latach 1892-98, został częściowo zniszczony w 1945 roku i pozbawiony dawnego wystroju. Obecnie jest siedzibą NOT.

Gmach Nadprezydium Prowincji Śląskiej wzniesiony w latach 1914-1918. Obecnie mieści Urząd Miasta.

Gmach Dyrekcji Kolei Królewskich wzniesiony w latach 1911-1914, obecnie siedziba PKP. Zachował się dawny wystrój reprezentacyjnych wnetrz.


Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego wzniesiona w 1891 roku według projektu Richarda Pludemanna, jako siedziba Miejskiej Kasy Oszczędnościowej. Zachował się częściowo dawny wystrój wnętrz.


Dom towarowy Petersdorffa zbudowany w latach 1972-28, znany pod nazwą powojenną „Kameleon”. Zaprojektowany przez wybitnego architekta Ericha Mendelsohna jest najpiękniejszym budynkiem modernistycznym Wrocławia.


Hala Stulecia wzniesiona w latach 1912-1913 według projektu Maxa Berga i Guntera Trauera. Żelbetowa kopuła była do II wojny światowej największą tego typu budowlą na świecie. Konstrukcja była na swoje czasy wyjątkowym i prekursorskim rozwiązaniem, zadziwiającym do dzisiaj swoim monumentalnym pieknem. Hala została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wokół pawilony i pergola zaprojektowana przez Hansa Poelziga na terenie dawnych terenów wystawowych. Pamiątka po powojennej Wystawie Ziem Odzyskanych jest iglica.


Muzeum Poczty i Telekomunikacji zbudowane jako urzędy pocztowe w latach 1926-29. Był to pierwszy wieżowiec we Wrocławiu.


Pawilon Panoramy Racławickiej powstawał w latach 1966-1985. Wewnątrz umieszczono dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki przywiezione ze Lwowa. Obraz jest dzisiaj jedną z największych atrakcji Wrocławia i od lat przyciąga tłumy odwiedzających.


Wrocław jest nazywany „Wenecją Północy”, ze względu na swoje położenie na wyspach i na ilość mostów. Wiele z nich jest dzisiaj zabytkami techniki, a najbardziej znany, most Grunwaldzki, jedną z ikon miasta. Powstał w latach 1908-1910, zniszczony w 1945 roku został odbudowany w uproszczonej formie. Najcenniejsze zabytkowe budowle to: most Piaskowy (1861), most Tumski (1888-1892), most Zwierzyniecki (1895-1897), most Osobowicki (1895-1897), most Oławski (1882-1883).


Wieże ciśnień na terenie miasta powstawały już w średniowieczu. Obecne budowle powstały w XIX wieku i zadziwiają do dzisiaj swoim wystrojem architektonicznym. W wieży Na Grobli zachowała się do dzisiaj czynna maszyna parowa z 1879 roku (!).


Synagoga pod Białym Bocianem wybudowana w 1829 roku według projektu Carla Ferdynanda Langhansa.


zamki i pałace (616) województwo dolnośląskie (530) zabytki sakralne (353) zabytkowe miasta (137) inne (135) województwo śląskie (127) województwo opolskie (94) fortyfikacje (83) powiat świdnicki (53) zabytki techniki (53) województwo lubuskie (44) powiat wrocławski (43) powiat kłodzki (41) powiat jaworski (33) powiat jeleniogórski (33) powiat gliwicki (30) powiat dzierżoniowski (29) powiat strzeliński (28) powiat ząbkowicki (27) zabytki na czeskim Śląsku (27) Pomnik Historii (25) powiat lwówecki (25) inne zabytki województwa śląskiego (23) Szlak Zabytków Techniki (22) powiat nyski (22) powiat lubański (21) powiat wałbrzyski (20) powiat lubiński (19) powiat zgorzelecki (18) powiat brzeski (17) powiat złotoryjski (17) powiat średzki (17) podziemia (15) powiat opolski (15) Obszar Warowny "Śląsk" (13) powiat oleśnicki (13) powiat żagański (13) powiat legnicki (12) powiat raciborski (12) powiat bolesławiecki (11) powiat górowski (11) powiat wołowski (11) powiat tarnogórski (10) powiat żarski (10) powiat cieszyński (9) powiat głogowski (9) powiat kamiennogórski (9) powiat polkowicki (9) powiat prudnicki (9) powiat pszczyński (9) powiat trzebnicki (9) powiat zawierciański (9) powiat zielonogórski (9) powiat będziński (8) powiat strzelecki (8) powiat krapkowicki (7) powiat częstochowski (6) powiat głubczycki (6) powiat nowosolski (6) UNESCO (5) powiat kluczborski (5) powiat namysłowski (5) powiat kędzierzyńsko-kozielski (4) powiat milicki (4) powiat oławski (4) powiat lubliniecki (3) powiat mikołowski (3) powiat myszkowski (3) powiat rybnicki (3) powiat bielski (2) powiat kożuchowski (2) powiat krośnieński (2) powiat kłobucki (2) powiat oleski (2) powiat wodzisławski (2) powiat świebodziński (2) powiat żywiecki (2) miasto Bytom (1) miasto Chorzów (1) miasto Dąbrowa Górnicza (1) miasto Jastrzębie Zdrój (1) miasto Katowice (1) miasto Mysłowice (1) miasto Piekary Śląskie (1) miasto Ruda Śląska (1) miasto Siemianowice (1) miasto Sosnowiec (1) miasto Tychy (1) miasto Zabrze (1) miasto Świętochłowice (1) miasto Żory (1)

Facebook